Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów

Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu Apartamentów. Przed dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązuje się do zapoznanie z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
Definicje:
Klient: osoba fizyczna lub prawna, korzystająca na pobyt czasowy z Apartamentu będącego w dyspozycji Wynajmującego.
Apartament: lokal przeznaczony do najmu krótkoterminowego, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.
Wynajmujący: osoba posiadająca tytuł prawny do Apartamentu.
Opiekun Klienta: przedstawiciel Wynajmującego uprawniony do dokonywania w jego imieniu czynności określonych w regulaminie.
Umowa najmu: powstaje między Klientem a Wynajmującym i stanowi prawo do korzystania z Apartamentu na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

Rezerwacja
 1. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Wynajmującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Po przesłaniu formularza klient dostaje informację potwierdzającą rezerwację co nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wynajmującego od Klienta formularza rezerwacji .
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% całkowitej ceny najmu na konto bankowe nr 96 1940 1076 5862 3216 0000 0000 w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o przyjęciu rezerwacji przez Obiekt.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma ze strony Wynajmującego dodatkową wiadomość z potwierdzeniem zaksięgowania zaliczki na koncie Wynajmującego wraz z dalszymi informacjami niezbędnymi do realizacji pobytu przez Klienta.
 5. W przypadku braku wpływu zaliczki  na rachunek Wynajmującego w wymaganym terminie, rezerwacja nie zostanie dokonana.
 6. Klient dopłaca pozostałe 70% wartości rezerwacji najpóźniej w terminie 7 dni od rozpoczęcia pobytu.
 7. Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 7 dni od daty przyjazdu należy wpłacić na konto bankowe 100% wartości rezerwacji.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 1. Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Możliwa jest natomiast zmiana terminu rezerwacji, co wymaga zgody Wynajmującego.
 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny.
 3. Gdy nowy termin wybrany przez Klienta przypada w okresie obowiązywania wyższych cen, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. Wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 5. Niewykorzystanie rezerwacji lub późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia Go do żądania zwrotu zaliczki bądź opłaty za niewykorzystany pobyt.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji lub zmiany terminu w przypadku wystąpienia sytuacji losowych uniemożliwiających realizację dokonanej rezerwacji (np. awaria ogrzewania, przerwa w dostawie energii, itp.). W takim przypadku Wynajmujący za zgodą Klienta dokonuje zmiany terminu rezerwacji, zaliczając zaliczkę na poczet nowej rezerwacji. W przypadku braku zgody ze strony Klienta na zmianę terminu rezerwacji Wynajmujący dokonuje zwrotu wpłaconej przez Klienta zaliczki w pełnej wysokości.

Pobyt Klienta w Apartamencie

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie przez Niego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Klienta. Opiekun Klienta ma prawo do zweryfikowania tożsamości osób przebywających w apartamencie.
 2. Liczba osób uprawnionych do korzystania z apartamentu jest ograniczona do podanej przez Klienta informacji w trakcie składania rezerwacji.
 3. Wydanie apartamentu Klientowi następuje pod warunkiem uiszczenia z góry całości ceny najmu.
 4. Opiekun Klienta może odmówić wydania kluczy do Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się agresywnie.
 5. Apartament wynajmowany jest na doby.
 6. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 10.00 dnia następnego.
 7. Nie opuszczenie przez Gościa apartamentu do godziny 10.00 bez zgody Wynajmującego jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, czego konsekwencją może być naliczenie kary umownej w wysokości dwukrotności aktualnej ceny za dany Apartament.
 8. Całe mieszkanie wraz z wyposażeniem jest do Państwa dyspozycji w trakcie pobytu. Zamykana część szaf/szafek jest używana wyłącznie przez personel apartamentu.
 9. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa do lokalu oraz rzeczy w nim pozostawione.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia apartamentu oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 11. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor zgasić światło oraz zamknąć krany instalacji wodociągowej.
 12. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim ani gościć ich w godzinach 22:00-7.00.
 13. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00- 7.00.
 14. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz palenia tytoniu w całym budynku.
 15. Ze względów bezpieczeństwa w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, świec itp.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu przynależnych do niego rzeczy np. ręczników, koców, pościeli, dekoracji , urządzeń, elementów wyposażenia itp.
 17. Za zagubienie klucza Klient ponosi opłatę w wysokości 300 zł.
 18. W czasie trwania najmu Klient zobowiązany jest do utrzymywania Apartamentu oraz jego zwrotu w stanie, w jakim apartament został mu wydany.
 19. Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie na jego życzenie i koszt mogą zostać odesłane na wskazany adres.

Płatności

Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.

DANE FIRMY:
%sprzedawca_nazwa%, %sprzedawca_ulica%, %sprzedawca_kod% %sprzedawca_miejscowosc%, NIP: %sprzedawca_nip%


Postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji, zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma ANTARES  Barbara Jarzębowska z siedzibą w Łodzi, ul. Mieszczańska 6/2